Warsztaty na temat wolontariatu

24 sierpnia odbyło się szkolenie na temat wolontariatu, zrealizowane w ramach projektu „Gotowi na zmiany”. W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzali wiedzę z zakresu wolontariatu, prac wolontarystycznych i korzyści wynikających z bycia aktywnym wolontariuszem.  W szkoleniu udział wzięło 15 uczestników projektu. 

 

Gotowi na zmiany szkolą się!

17 sierpnia trzynastu uczestników projektu „Gotowi na zmiany” zgodnie z zaplanowanymi indywidualnymi ścieżkami rozwoju podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe, w trakcie kursów zawodowych. Na zakończenie kursu wzięli oni udział w egzaminach zewnętrznych, cała trzynastka zakończyła je  wynikiem pozytywnym. BRAWO

 

Zaktualizowany harmonogram wsparcia

Zaktualizowany harmonogram wsparcia uczestników projektu „Gotowi na zmiany”

harmonogram wsparcia 

 

warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

W dniu 11.07.2019 r. odbyły się warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach realizowanego projektu :”Gotowi na zmiany”. W trakcie warsztatu 15 beneficjentów projektu pracowało nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości. Widząc uśmiechy na twarzach opuszczających szkolenie uczestników czujemy, że się udało.

 

 

   

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania  pt. „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przesyłamy informacje o rozeznaniu rynku na wykonanie usługi szkoleniowej w załącznikach: