Zawieszenie działalności biura TPD

Wobec zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także w związku z decyzjami rządu i wojewody o zawieszeniu funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz placówek aktywizacji społecznej i zawodowej, a także decyzji  Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego o zamknięciu  w dniach 16 -27 marca  br. ratusza, w którym mieści się m.in. biuro TPD, w tym biuro projektó1)w:  „Gotowi na zmiany”, „Gotowi na zmiany 2” oraz „Z myślą o przyszłości” informujemy o zawieszeniu realizowanych przez nas projektów i zamknięciu biura od 16-go do 27-go marca.

Pracownicy TPD w tym czasie  pracować będą zdalnie, kontakt z nimi możliwy będzie  drogą mailową i telefoniczną. 

mail: tpdmorag@wp.pl

tel. 509876146

                                                                                                  Krystyna Sałak

                                                                                                  prezes  zarządu TPD

 

Rekrutacja do projektu „Z myślą o przyszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu  serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z myślą o przyszłości” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  podniesienie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, aktywności społecznej i kompleksowe wsparcie psychologiczne oraz egzystencjalne 30 osób (18K, 12M), mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich sytuacji emocjonalnej, przygotowanie do świadomego, samodzielnego życia

Dla kogo jest projekt?

Projekt adresujemy do osób spełniających poniższe kryteria:

  • obszar zamieszkania: Gmina Morąg dla 1UP, dla 2UP woj. warmińsko-mazurskie i przebywanie dziecka w DD
  • wiek: 1UP – 14-17(pesel), 2UP-30-60(pesel)
  • zagrożenie wykluczeniem społecznym z przynajmniej 1 powodu,
  • wyrażenie woli i oświadczenie uczestnictwa w projekcie (złożenie formularza),

Pierwszeństwa:

  • stopień motywacji (oceniany na podstawie formularza i rozmowy rekrutacyjnej (0-10 pkt.);
  • znaczny , umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (odpowiednio 3, 2 lub 1 pkt.),
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (po 1 pkt za każdy powód, informacja MOPS, PUP, OPS/orzeczenie/zaświadczenie) – korzystanie ze świadczeń

OPS, wielodzietność, bezrobocie, bezdomność, korzystanie z PO PŻ, niesamodzielność, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby z MOW, będące/opuszczające pieczę zastępczą, osoby, rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych–1 pkt. i in.

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Czekamy na ciebie ! Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu Plac Jana Pawła II 1; 14-300 Morąg (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) do 28  lutego  br.

Załączniki:

  1. regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. formularz rekrutacyjny z załącznikami

Informacja o realizacji projektu „Z myślą o przyszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu informuje o realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI  Włączenie społeczne, Działanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt realizowany jest  w partnerstwie z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin.

Czas trwania projektu: 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 148.912,50zł

Dofinansowanie projektu z UE: 140.912,50zł

 

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie w okresie aktywności społecznej oraz kompleksowe wsparcie psychologiczne i egzystencjalne 30 osób (18K, 12M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzące do samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 

Zadania, przewidziane w projekcie:

 – poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne,

– poradnictwo około zawodowe,

– trening mediacji i negocjacji,

– trening umiejętności życia dnia codziennego prowadzący do usamodzielnienia i uniezależnienia od instytucjonalnych form opieki,

– warsztaty fotograficzne  i filmowe

– wyjazd integracyjny,

– piknik rodzinny.

 

Rekrutacja do projektu „Gotowi na zmiany 2”

 

Jeśli jesteś gotowy na zmiany i chcesz się zaktywizować zawodowo i społecznie dołącz do naszego projektu. Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Czekamy na ciebie ! Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu Plac Jana Pawła II 1; 14-300 Morąg (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) do 31  stycznia br.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pt. „Gotowi na zmiany 2”. Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 15 osób z niepełnosprawnością z Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo (uczestnicy i kandydaci do Warsztatu Terapii Zajęciowej).

W ramach projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem psychologicznym, doradcy zawodowego, trenera pracy, opracowane zostaną Indywidualne Ścieżki Rozwoju, uczestniczyć będą w wybranych kursach zawodowych  i  8 osób w trzymiesięcznych stażach.

 

Załączniki:

  1. regulamin uczestnictwa w projekcie

2. formularz rekrutacyjny z załącznikami

Gotowi na zmiany 2

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach RPO

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  „Gotowi na zmiany 2″ realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 11– Włączenie społeczne; Działanie  11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Nr  RPWM.11.01.01-28-0189/19

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 poziomu aktywności społeczno-zawodowej 15 ON (6K, 9M), w wieku 20-60 lat, mieszkańców gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, powiat ostródzki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, uczestników   i kandydatów do Warsztatu Terapii Zajęciowej  i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

Projekt obejmuje trzy główne kierunki działań:

1) diagnoza uczestników pod kątem kompetencji społecznych i zawodowych wraz z opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju,

2) wsparcia społeczne w celu podniesienia kompetencji społecznych i ogólnej kondycji psychofizycznej uczestników umożliwiające podjęcie aktywizacji zawodowej (wsparcie psychologiczne, warsztaty wyjazdowe, aktywizacja poprzez wolontariat),

3) wsparcie zawodowe zakładające wzmocnienie kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże).

 

 
Wartość ogółem projektu: 220.785,12zł,  dofinansowanie UE 209.335,12