Zaktualizowany harmonogram wsparcia

Zaktualizowany harmonogram wsparcia uczestników projektu „Gotowi na zmiany”

harmonogram wsparcia 

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania  pt. „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przesyłamy informacje o rozeznaniu rynku na wykonanie usługi szkoleniowej w załącznikach:
 

Jesteśmy gotowi na zmiany !

Za nami cykl warsztatów wyjazdowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Dwa wyjazdowe warsztaty to nie tylko czas intensywnej pracy i nauki ale również integracji i zdobywania kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu zmieniają siebie, budują system motywacyjny aktywizują się społecznie i przygotowują się do aktywizacji zawodowej.

 

   

   

 

 

    

Pierwsze warsztaty wyjazdowe za nami.

W dniach 22-23.06.2019 r. 15 uczestników projektu „Gotowi na zmiany” wzięła udział w pierwszym z cyklu dwóch wyjazdowych warsztatów grupowych z psychologiem -Anną Wielhorską oraz doradcą zawodowym- Adrianą Kosińską. W trakcie warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji interpersonalnej, kultury zachowania, organizacji pracy, kształtowania umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i przestrzegania zasad, postaw społecznych.  Zapewniony został transport, nocleg i wyżywienie.