Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WTZ/2017

pobrane

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 1/WTZ/2017 , dotyczącego  wymiany stolarki okiennej  w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Filii w Małdytach, ulica Kopernika 6, wyłoniono następującego wykonawcę:

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe „EKKA”. Adam Szczeciński. ul. 11-Listopada 18, 14-300 Morąg.

Dzieci ze świetlicy TPD wyjazdą na „Wakacje z Muszkieterami”

na wakacje grafika

W góry  pojadą dzieci z naszej świetlicy, którze spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.  W dniu dzisiejszym, symboliczne bilety na wyjazd wręczyli dzieciom właściciele Bricomarche w Morągu: Pan Mirosław Krupiński z małżonką.

„Wakacje z Muszkieterami” już po raz drugi organizuje Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Dzieci w wieku 8-14 lat, które nie miałyby szansy na odpoczynek po pracowitym roku szkolnym, spędzą letnie kolonie w pięknych zakątkach Polski. Krajoznawczym wycieczkom i zajęciom w ośrodkach wypoczynkowych, będzie towarzyszyć poznawanie 8 uniwersalnych wartości, którymi powinien kierować się w życiu każdy Muszkieter. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Zobacz co robią Muszkieterowie i poznaj 8 wartości Muszkietera www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow / www.wakacjezmuszkieterami.pl

wyniki konkursu plastycznego

DSC_0033[1]

Komisja  w składzie:

1/ Krystyna Sałak – przewodnicząca

2/ Urszula Mironowicz

3/ Kinga Kowalska

w dniu 21 czerwca br. dokonała oceny prac, które wpłyneły na konkurs pt. „Zaprojektuj zwierzaka cudaka”.

Komisja przyznała nastepujące nagrody:

Nagrody główne:

1/ Arkadiusz Przyborowski

2/ Kornelia Zacheja

Wyróżnienia:

1/ Igor Gołebiewski

2/ Basia Bastek

3/ Maja Rydel

4/ Roksana Zacheja

Zapytanie ofertowe nr 1/WTZ/2017 Z dnia 15.06.2017 roku

pobrane

 

 1. I. Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg

 1. II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Filia w Małdytach, ulica Kopernika 6, 14-330 Małdyty w ilości 19szt o wymiarach: 110x155cm – 5 szt, 150x150cm- 3 szt, 150 x 100cm – 2 szt, 120x 197-  1 szt, 120x 127 – 2 szt, 164x 140cm – 2 szt, 76x70x109cm- 4 szt.

, wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 1. III. Określenie przedmiotu zamówienia

- dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV według przedmiaru sporządzonego  przez wybranego wykonawcę na miejscu wykonania zlecenia oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, dopasowanych do poszczególnych okien;

- demontaż parapetów;

- demontaż starej stolarki drewnianej;

- przygotowaniu otworu do montażu nowego okna;

- montaż nowego okna;

- uszczelnienie osadzenia pianką poliuretanową;

- przygotowanie podłoża pod parapety;

- montaż nowych parapetów okiennych;

- wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna (zewnętrzna i wewnętrzna);

- zabezpieczenie podłóg, posadzek w trakcie wykonywania prac (skutecznie);

 1. IV. Informacje ogólne
  1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  3. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
 2. Informacje dodatkowe
  1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowanie Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.
  3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
 3. VI. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
  2. Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową  sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi

- cenę oferowaną należy  obliczyć wg kalkulacji własnej

- proponowany okres gwarancji na wykonaną pracę

- wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.

 1. VII. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze zamawiający będzie  się kierował ceną złożonej oferty.

 1. VIII. Czas realizacji

Sierpień/wrzesień 2017 rok

 1. IX. Unieważnienie postepowania

Zamawiający unieważni postepowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.

 1. X. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 7.07.2017 roku włącznie do godz. 15:00. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Plac Jana Pawła II 1, 14- 300 Morąg, e-mail: tpdmorag@wp.pl, tel. 509876146. Oferty składane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Informuje , że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Konkurs plastyczny „Zaprojektuj cudaka zwierzaka”

DSC09795

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Cel:

1. Wyłonienie najlepszego, jednocześnie oryginalnego projektu maskotki

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych dzieci z klas 1-3 oraz 4-6
 2. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs  tylko jeden projekt w formacie A4, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego.
 4. Projekty nadesłane na konkurs powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Zaprojektuj cudaka zwierzaka”

Projekty należy przesłać – dostarczyć osobiści na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana II 1 (Ratusz) lub Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu, ul. Wróblewskiego 15b/1

Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem: 19 czerwca 2017 r.

Oceny projektów i przyznania nagród dokona powołana przez Organizatora komisja. W skład komisji wchodzą przedstawiciele oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu.

NAGRODĄ GŁÓWNĄ W KONKURSIE JEST MASKOTKA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ FINALISTĘ KONKURSU, KTÓRA USZYTA ZOSTANIE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MORAGU

 

Przyznane zostaną 2 nagrody główne, po jednej w każdej grupie wiekowej (klasy 1-3 oraz 4-6) oraz 6 wyróżnień.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wyłonione drogą niniejszego konkursu projekty maskotek stają się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać

Informacji o rozstrzygnięciu konkursu na maskotkę zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.tpdmorag.org.pl oraz na fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/TPD.Morag/ do dnia:  21 czerwca 2017 r.

Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

– wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu maskotki w celu promocji;

– wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy plastycznej na stronie internetowej organizatora. www.tpdmorag.org.pl oraz na fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/TPD.Morag/