Dobiega końca realizacja projektu „ Z sercem dla serca”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Morągu  dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego  przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Z sercem dla serca”.

Od maja tego roku,   20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, brało   udział w zajęciach ruchowych: nordic wolking, zajęciach  na siłowni i basenie   oraz zajęciach edukacyjnych  z dietetykiem  w celu nabycia i utrwalenia nawyków  aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, mających wpływ  na stan naszego serca.  

Teraz już wszyscy wiedzą, że siedzący tryb życia nie sprzyja kondycji serca i dlatego  należy prowadzić zdrowy styl życia.

Czy wszyscy jesteśmy gotowi na zmiany!?

W minioną sobotę (tj. 28.09.2019r.) uczestnicy projektu  TPD „Gotowi na zmiany”, w ramach zaplanowanej wspólnie z animatorem akcji społecznej, sprawdzali gotowość na zmiany mieszkańców Morąga.

Jednym z zaplanowanych  działań projektowych, było przygotowanie i przeprowadzenie akcji społecznej. W pierwszym etapie uczestnicy,  pod okiem animatora,  wybrali temat akcji społecznej a następnie rozpoczęli jej przygotowania.  Celem akcji było zwrócenie uwagi na plastikową „epidemię”, która dotyka obecnie całego świata. Uczestnicy projektu od kilku tygodni spotykali się i ze starych firan szyli torby, które stać się miały alternatywą dla plastikowych foliówek. W sobotę udali się na spacer ulicami miasta by zachęcać mieszkańców  i sklepikarzy  do zamiany torebek jednorazowych na torby z recyklingu, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Akcja zakończyła się sukcesem, rozdane zostały wszystkie torby a mieszkańcy Morąga (jedynie z nielicznymi przypadkami) z dużym entuzjazmem i otwartością przyjmowali recyklingowe torby.

Projekt „Gotowi na zmiany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

    

   

Informacja o wyborze oferty na usługi transportowe w ramach zadania „Wycieczka na ziemię Lubuską z wypadem do Drezna”

 

1. Przewozy Autokarowe LIPNICKI

2. EGA-TUR  Ewa Amilinowicz

Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną:  EGA-TUR Ewa Amilinowicz i tym samym oferta ta wygrała realizację zadania.

Staże

Każdy człowiek ma prawo do pracy, prawa tego nie można odmówić także osobom z niepełnosprawnościami. Od 1 września 15 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej korzysta z tego prawa i odbywa trzymiesięczne staże, by zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w roli pracownika. Staże odbywają się w ramach projektu TPD „Gotowi na zmiany”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego.

 

         

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKĘ uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu  w dniach 3-6.10.2019r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Moragu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg ,

telefon: 897576360, 

strona internetowa: www.tpdmorag.org.pl ,  email: tpdmorag@wp.pl 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na wycieczkę uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Moragu w dniach 3-6.10.2019r.

II. POSTĘPOWANIA OGÓLNE:

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKĘ uczestników WTZ w Moragu

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa transportowa tj. przewóz uczestników  – 51 osób według poniższego planu wycieczki:

Plan wycieczki
3.10.19
– godz. 7:00 wyjazd z Moraga
– godz. 15:00-16:00 zwiedzanie
Zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu
– przejazd do Świebodzina
– godz. 16:30-17:00 – Świebodzin, Pomnik Chrystusa króla,
– godz. 17:00 – 17:30 przejazd do Mozów
– godz. 17:30  – 18:30 zwiedzanie winnicy Cantina z degustacją wina,
– godz. 19:00 przyjazd  do Kalska (hotel ODR)
 
4.10.2019
Godz. 8:00- wyjazd do Żagania
Godz. 10:00 -11:30 zwiedzanie obozu lotników alianckich
Godz.11:30-12:00 przejazd do Pałacu książęcego
Godz. 12:00 -13:00 Żagań-  zwiedzanie Pałacu Książęcego 
godz.  13:30-15:00 przejazd do  Parku  Mużakowskiego nad Nysą Łużycką)
 
zwiedzanie  Parku 15:00 – 17:00 
Godz. 17:00 –  wyjazd do hotelu
 
5.10.2019
– godz. 7:00 wyjazd z Kalska do Drezna – powrót godz. 21:00 
 
 
6.10.2019
Godz. 8:00 wyjazd do Zielonej Góry,   Zwiedzanie Muzeum wina i tortur oraz palmiarnię,  
Godz. 15:00  wyjazd  z Zielonej Góry wyjazd do Morąga
 

IV. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) cenę brutto za usługę

g) warunki płatności;

h) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

i) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

 

V. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

VI. Kryterium oceny ofert : najniższa cena brutto 
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
a/ Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za realizację zamówienia
b/ cena za wykonanie zamówienia wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z przewozem, w tym opłaty za przejazd drogami płatnymi, opłaty parkingowe i inne niezbędne do realizacji usługi
c/ wykonawca musi posiadać aktualna licencję na wykonanie transportu drogowego osób
d/ wymagania odnośnie autokaru:
– przewóz autokarem turystycznym wyposażonym w klimatyzację i WC
– bardzo dobry stan techniczny pojazdu
– zapewnienie liczby kierowców do liczby godzin podrózy
– zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, a w szczególności gdy oferty przekroczą wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego  na sfinansowanie zamówienia
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 wrzesnia 2019 roku, do godz. 12.00 (liczy sie data wpływu do TPD)w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Moragu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morag
  • w wersji elektronicznej na e-mail: tpdmorag@wp.pl
Rozpatrzenie ofert 27 wrzesnia 2019r. godz. 15:00

 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Adriana Sałak tel. 501326993