Konkurs fotograficzny „Rodzina w obiektywie”

31562072_1900853346619113_4701335334653263872_n

Środowiskowy Dom Samopomocy TPD w Morągu ogłasza konkurs fotograficzny „RODZINA W OBIEKTYWIE”
Konkurs pod patronatem Burmistrza Morąga w ramach obchodów Dni Rodziny.

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu.
2. Temat prac: Rodzina – Dom – Ojczyzna

3. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Morąg zawodowo nie zajmujący się fotografiką.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Szkolna 12, 14-300 Morąg.
3. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30.
4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, telefonem kontaktowym.
Do prac należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Rodzina w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora”.
5. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II. 4.
6. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
7. Jury Konkursu wyłoni laureatów.
8. Organizator przewiduje 3 nagrody główne za I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnienia.
9. Nagrody będą ufundowane przez Burmistrza Morąga.
10. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora (www.tpdmorag.org.pl), ihttps://www.facebook.com/gmina.morag/
11. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają telefoniczne zawiadomienie.
12. Terminarz przebiegu konkursu:
a. Termin nadsyłania prac do 25 maja 2018 r
b. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 2 czerwca 2018 r w Parku Miejskim w czasie trwania Festynu z okazji Dnia Dziecka – „Festiwal Sztuki” w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
c. Wystawę pokonkursową można będzie oglądać w Morąskiej Galerii w Ratuszu do końca czerwca 2018 r.
III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
Organizator uzyskuje prawo do wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w wydawanych przez siebie materiałach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 4 niniejszego regulaminu.