Opieka wytchnieniowa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia);
 1. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z TPD w dowolny sposób:

 • telefonicznie: pod numerem 509876146
 • mailowo: tpdmorag@wp.pl
 • osobiście: Morag, Plac Jana Pawła II 1,

Osobą  do kontaktu jest Krystyna Sałak

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • podanie
 • KARTA OCENY STANU PACJENTA WG ZMODYFIKOWANEJ SKALI BARTHEL

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez TPD, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 20.00.

Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością może wnioskować o przyznanie maksymalnie 50 godzin usług w okresie realizacji zadania. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez TPD, z poszanowaniem zasad dostępności, skoncentrowania na osobie, poszanowania praw zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych oraz zapewnienie udziału beneficjentów w podejmowaniu decyzji i ich upodmiotowienie.

Efektywne usługi świadczone będą po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2019 r.