Gotowi na zmiany 2

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach RPO

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  „Gotowi na zmiany 2″ realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 11– Włączenie społeczne; Działanie  11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Nr  RPWM.11.01.01-28-0189/19

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 poziomu aktywności społeczno-zawodowej 15 ON (6K, 9M), w wieku 20-60 lat, mieszkańców gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, powiat ostródzki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, uczestników   i kandydatów do Warsztatu Terapii Zajęciowej  i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

Projekt obejmuje trzy główne kierunki działań:

1) diagnoza uczestników pod kątem kompetencji społecznych i zawodowych wraz z opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju,

2) wsparcia społeczne w celu podniesienia kompetencji społecznych i ogólnej kondycji psychofizycznej uczestników umożliwiające podjęcie aktywizacji zawodowej (wsparcie psychologiczne, warsztaty wyjazdowe, aktywizacja poprzez wolontariat),

3) wsparcie zawodowe zakładające wzmocnienie kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże).

 

 
Wartość ogółem projektu: 220.785,12zł,  dofinansowanie UE 209.335,12