Informacja o realizacji projektu „Z myślą o przyszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu informuje o realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI  Włączenie społeczne, Działanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt realizowany jest  w partnerstwie z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin.

Czas trwania projektu: 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 148.912,50zł

Dofinansowanie projektu z UE: 140.912,50zł

 

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie w okresie aktywności społecznej oraz kompleksowe wsparcie psychologiczne i egzystencjalne 30 osób (18K, 12M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzące do samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 

Zadania, przewidziane w projekcie:

 – poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne,

– poradnictwo około zawodowe,

– trening mediacji i negocjacji,

– trening umiejętności życia dnia codziennego prowadzący do usamodzielnienia i uniezależnienia od instytucjonalnych form opieki,

– warsztaty fotograficzne  i filmowe

– wyjazd integracyjny,

– piknik rodzinny.