Aktualności
Zatrudnimy opiekuna do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie

Zatrudnimy  opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie.

Opis:

 1. Stanowisko pracy: OPIEKUN,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie conajmniej średnie

3) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzone zaświadczeniem.

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7) nieposzlakowana opinia,

b. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność pracy w zespole,

2)      samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3)      doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku opiekun,

4)      komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu  z osobami niepełnosprawnymi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pomoc uczestnikom podczas zajęć,
 • wspieranie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów,
 • wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom śds,
 • kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez  odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi,
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami, lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego,
 • współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestnikówi ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,
 • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku opiekuna w środowiskowym domu samopomocy.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Mazursiej 15b w Łukcie.    
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami środowiskowego domu samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

a. Dokumenty niezbędne:

1) curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2) list motywacyjny,

b. Dokumenty dodatkowe:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2) referencje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

osobiście – w siedzibie Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie lub na maila: sdslukta.tpd@gmail.com

Bliższych informacji udziela kierownik ŚDS Monika Fabisiak tel. 896755171

Krystyna Sałak