Aktualności
Diagnoza potrzeb w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

W związku z powyższym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu w informuje, że można zgłaszać osoby,  które by wymagały  zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę  przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z w/w gmin w celu  ewentualnego aplikowania o środki finansowe na realizację działań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powyższe informacje prosimy o przekazanie w terminie do dnia 18.10.2021r. do biura TPD w Morągu Plac Jana Pawłą II 1, 14-300 Morąg, tel. 897576360 oraz 509876146 , adres e-mail: tpdmorag@wp.pl

Krystyna Sałak