Aktualności
Diagnoza potrzeb na usługi opieki wytchnieniowej

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Morągu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej,czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane z korzystania z usług opieki wytchnieniowej o zgłoszanie potrzeb w tym zakresie osobiście w biurze TPD w Morągu , Plac Jana Pawła II 1, lub mailowo: tpdmorag@wp.pl, lub telefonicznie: 897576360 do dnia 18.11.2021 r.

Krystyna Sałak