Historia

Historia powstania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) w Morągu sięga roku 1992, kiedy to grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej postanowiła założyć w strukturach TPD Koło wspomagające rozwój dzieci z różnymi schorzeniami. Koło to działało na zasadzie samopomocy i skupiało głównie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Członkowie Koła sami organizowali różne imprezy integracyjne i okolicznościowe, wycieczki, pomoc rzeczową dla potrzebujących, wzajemnie się wspierali i dzielili doświadczeniem. Ponadto nawiązali kontakt z dr nauk medycznych, specjalistą rehabilitacji ze szpitala w Ameryce – Ireneuszem Kowalskim, „zarazili” innych swoją determinacją i uporem w działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Po roku działalności Koła, pod wpływem nacisku jego członków otworzono w Morągu salę rehabilitacyjną zajmującą się rehabilitacją medyczną, najpierw tylko dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, później także z innymi schorzeniami. Sala rehabilitacyjna powstała na mocy porozumienia zawartego między Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Urzędem Miasta w Morągu i Szpitalem Miejskim. Urząd Miejski udostępnił nieodpłatnie pomieszczenie o powierzchni 80m2, położone na terenie Przedszkola nr 2 oraz oddelegował do pracy w sali rehabilitacyjnej zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej fizjoterapeutę, Drugiego fizjoterapeutę do pracy w powstałej placówce, sam nie mając oddziału rehabilitacyjnego, oddelegował Szpital Miejski w Morągu. Zadaniem zaś Towarzystwa Przyjaciół Dzieci było wyposażenie Sali Rehabilitacyjnej w niezbędny sprzęt i bieżące administrowanie pracą placówki. Dzięki aktywności rodziców i zaangażowaniu zarządu Towarzystwa, w krótkim czasie sala rehabilitacyjna została dobrze wyposażona. Znaczący wkład w wyposażenie sali wniosła zaprzyjaźniona Duńska organizacja, z którą w 1993 roku stowarzyszenie nawiązało kontakt. Organizacja ta przekazała nieodpłatnie dużą ilość sprzętu rehabilitacyjnego, który to nie tylko zasilił wyposażenie sali rehabilitacyjnej ale także umożliwił założenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt ten wypożyczany był przede wszystkim dla członków trzech Kół specjalistycznych, funkcjonujących w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu. Sala rehabilitacyjna funkcjonowała do lipca 1999 roku, czyli do chwili otwarcia w morąskim szpitalu działu rehabilitacyjnego. Po tym fakcie, dalsze funkcjonowanie placówki mijało się z celem albowiem wszystkie dzieci przejął szpital, wyposażony w bogatszy zestaw urządzeń rehabilitacyjnych, oferujący szerszą gamę zabiegów, a przez to rokujący lepsze efekty rehabilitacji. Część sprzętu z likwidowanej placówki przekazano więc do szpitalnego działu rehabilitacji, a część doposażyła wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Po kilku latach działalności Koła Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem liczba członków i podopiecznych znacznie wzrosła. Koło obejmowało wsparciem nie tylko dzieci i osoby pełnoletnie z różnymi niepełnosprawnościami z  Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo ale również zdrowe rodzeństwo i rodziców. Wynikła więc potrzeba reorganizacji Koła, które przekształciło się w 2001 roku w Oddział Okręgowy, w ramach którego powstały trzy Koła rodziców dzieci niepełnosprawnych: w Morągu – Koło Dzieci Specjalnej Troski, w gminie Małdyty – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski i o takiej samej nazwie w Łukcie. W Dobrocinku powstało Koło Przyjaciół Dzieci.

Do 2003 roku Zarząd nie posiadał własnych zasobów lokalowych – użytkował udostępnione nieodpłatnie przez władze miasta pomieszczenie biurowe oraz świetlicę w budynku MOPS. Ze świetlicy korzystał do grudnia 2003 roku, tj. chwili otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej,  a pomieszczenia biurowego do czerwca 2005 roku, tj. chwili otrzymania w użytkowanie nieodpłatnie pomieszczenia biurowego w morąskim ratuszu (21m2).

W 2003 roku Gmina Morąg przekazała w formie darowizny dla TPD , na potrzeby nowo powstającej placówki: Warsztatu Terapii Zajęciowej, nieruchomość  na ulicy Wróblewskiego  o powierzchni 170m2 z przyległym terenem o powierzchni 440m2 .  W kolejnych dwóch latach Gmina Morąg sprzedała dla TPD za 1% wartości kolejne przylegające pomieszczenia, dzięki czemu powierzchnia Warsztatu wzrosła do 330m2.

Zarząd od początku działalności prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi – organizacją z Obwodu Kaliningradzkiego od 2003 roku, Malty w latach 2003 – 2004, Niemiec i Austrii od 2006.

Od 1999 roku współpracuje z Bankiem Żywności, skąd pozyskuj artykuły dla najuboższych podopiecznych. Organizuje ponadto świąteczne zbiórki żywności, z których zebrane produkty przekazuje najbardziej potrzebującym rodzinom z Morąga i okolic. Zajmuje się także dystrybucją żywność unijnej z programu PEAD.

Zarząd prowadzi również działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z jego inicjatywy powstała Morąska Rada Organizacji Pozarządowych, Karta Współpracy Samorządu z Organizacjami, Forum Organizacji Pozarządowych. TPD jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA. Jego przedstawiciele brali udział w opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Gminy Morąg (2005). Stowarzyszenie współpracuje przy organizacji działań, z wieloma organizacjami i instytucjami z województwa warmińsko-mazurskiego. Tworzy partnerstwo z innymi podmiotami na rzecz rozwijania aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie ostródzkim.

Zarząd zatrudniamy do realizacji zadań osoby z wykształceniem kierunkowym: psychologia, logopedia, fizykoterapia, oligofrenopedagogika, pedagogika społeczna, doradztwo zawodowe, informatyka.

25 wrzesień 2007
Autor: Krystyna Sałak

< ![endif]–>