Cele i sposób działania

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:

• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
• ochrona dzieci przed patologią,
• inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
• zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
• wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
• łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

 

 

Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

• realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
• promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
• udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
• organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.
1201