Wolontariat

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM TPD

Masz pasję pomagania?

Interesuje cię los drugiego człowieka?

Zastanawiasz jak wykorzystać swoją energię i czas?

Masz gotowość do prowadzenia społecznej działalności na rzecz innych ludzi?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Jest  rzecznikiem dziecka oraz niepełnosprawnego, chroni i promuje jego prawa z poszanowanie  praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób. Działalność i praca w TPD na zasadzie wolontariatu  stwarzają każdemu szansę na rozwój osobisty, sprawdzenie się w warunkach nieustannego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Dajemy Państwu możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności, poznania ciekawych ludzi, w dodatku praca ta może Wam przynieść satysfakcję z faktu udzielania    pomocy innym

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:

–         równości szans wszystkich w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,

–         sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności,

–         tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,

–         integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,

–         działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

PRZYJDŹ DO NAS

418